Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Poskytujeme celú škálu konzultačných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia s cieľom pomôcť a poradiť klientom v otázke plnenia povinností, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Naše služby:

 • poradenstvo pri CDM (stavebnom návrhu a riadení), ktorého úlohou je pomôcť a poradiť klientom a hlavným projektantom pri plnení povinností, ktoré im vyplývajú z predpisov v oblasti CDM pre rok 2015 a iných príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia
 • overovanie, či projektanti a zhotovitelia disponujú nevyhnutnými zručnosťami, vedomosťami, skúsenosťami a organizačnými schopnosťami na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia
 • kontrola, či si hlavný projektant a hlavný zhotoviteľ plnia svoje povinnosti
 • preverenie, či hlavný zhotoviteľ pred začatím prác pripravil vhodný plán jednotlivých etáp výstavby
 • bezpečnostné inšpekcie na stavenisku s cieľom skontrolovať, či hlavný zhotoviteľ dodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z predpisov o CDM pre rok 2015
 • príprava dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a stavebných manuálov pre stavebné projekty
 • bezpečnostné zásady a postupy, aby zamestnanci mohli dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a iných príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti
 • norma OHSAS 18001, príprava a implementácia systémov riadenia týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia
 • norma ISO 14001, príprava a implementácia systémov environmentálneho riadenia
 • hodnotenie rizík – identifikácia a hodnotenie rizík na pracovisku a zavedenie vhodných kontrolných opatrení
 • vyhodnotenie nebezpečenstva požiarov – identifikácia a vyhodnotenie nebezpečenstva vzniku požiarov s cieľom umožniť zamestnávateľom dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú z predpisov o požiarnej bezpečnosti
 • audity týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, aby sa stanovila úroveň dodržiavania existujúcich systémov riadenia a zabezpečilo plnenie platných zákonných povinností
 • hodnotenie pracovísk s cieľom umožniť zamestnávateľom dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadení o zobrazovacích jednotkách a o webových systémoch a postupoch hodnotenia
 • kontrola látok nebezpečných pre zdravie – identifikácia a hodnotenie nebezpečných látok a zavedenie vhodných kontrolných opatrení
 • školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia – osobitné školenie o dôležitých otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti
 • vyšetrovanie nehôd, príprava správ, stanoviská súdnych znalcov