Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

S podporou nášho hlavného pracoviska v Londýne pomáhame klientom urovnávať spory, ktoré pre podniky znamenajú prerušenia, oneskorenia alebo poškodenie reputácie po celom svete. Prevencia je vždy lepšia voľba než liečba. Ak dôjde k vzniku sporu, alebo sa k tomu schyľuje, náš tím s množstvom skúseností začne rýchlo konať, aby pomohol klientom vyhnúť sa dlhému a nákladnému urovnávaniu.

Využite výhody nezávislého poradenstva pri urovnávaní sporov

Ako nezávislí poradcovia pripravujeme neutrálne zhodnotenie, ktoré poskytuje objektívnu analýzu problému a jasné usmernenia týkajúce sa jeho vyriešenia. Špecializujeme sa na preskúmavanie problémov v oblasti časového oneskorenia, rastu nákladov, finančných rizík a obstarávania, aby klienti mohli prijímať informované obchodné rozhodnutia.

Stanovujeme pravdepodobné škody, zhodnocujeme všetky možné protinávrhy a vyhodnocujeme potenciálnu možnosť skorého urovnania.

V prípade eskalácie sporu máme odbornú spôsobilosť poskytnúť svedectvo v rámci krížového výsluchu v súdnom spore aj arbitrážnom procese, či už ako poverená strana, alebo ako jednotliví odborníci.

Naše 3 oblasti špecializácie v oblasti poradenstva pri urovnávaní sporov sú:

Súdna analýza omeškania

Okrem skúseností vo svojej oblasti sú naši experti v oblasti súdnej analýzy omeškania vyškolení na používanie všetkých významných softvérových balíkov riadenia projektov, aby pomohli klientom, ktorí stoja pred výzvami v oblasti plánovania a programovania výstavby.

Pomocou balíkov, ako sú Primavera, Asta PowerProject a MS Project analyzujeme komplexné harmonogramy/programy, aby sme adresovali omeškania, narušenia a vyhodnotili nároky na predĺženie časových lehôt.

Naši analytici poznajú rôzne techniky, ktoré sa používajú pri analýze reklamácií z dôvodu omeškania vrátane nasledovných:

 • plánovaný stav verzus reálny stav
 • ovplyvnený (podľa plánu)
 • zložený podľa skutočnej výstavby
 • časový vplyv
 • analýza časového okna

Analýza nákladov/množstva

Opierajúc sa o naše dedičstvo v oblasti riadenia nákladov, naši experti disponujú mnohoročnými skúsenosťami v riadení projektových financií od fázy výberového procesu až po konečné vyúčtovanie. Svoje skúsenosti prispôsobujú, aby dokázali efektívne a účinne pracovať s finančnými záležitosťami v rámci sporu. 

Pravidelne vyhodnocujú náklady spôsobené predĺžením, nároky na stratu a výdavky, zisky zo stratených príležitostí, eskaláciu nákladov, neprimerané účtovníctvo a ďalšie finančné nezrovnalosti.

Služby zmluvného poradenstva

Naši poradcovia s dvojitou kvalifikáciou – so vzdelaním v oblasti inšpekcie množstiev a práva – sa špecializujú na pomoc klientom pri identifikácii a vyhnutí sa rizikám pri obstarávaní zmlúv a riadení zmien v zmluvách. 

Náš tím je tiež dobre zorientovaný v oblasti stratégií úspešného obstarávania a tvorby záväzných zmlúv a dohôd.

Tiež poskytujeme poradenstvo v oblasti riadenia projektov (dizajnu), monitorovania výstavby, inšpekcií, certifikácií a riadenia a riadenia dodávateľského reťazca.

Spoľahnite sa na naše súdno-znalecké služby

Náš tím súdnych znalcov a poradcov pripravuje podrobné nezávislé a dôsledné správy pre arbitráž a súdny spor a podáva ústne svedectvá v rámci krížového výsluchu.

Medzi jeho služby patrí analýza omeškania a narušenia, množstva, profesionálneho zanedbania povinností, zhodnotenia strát a prispôsobenia, stavebných chýb, ako aj špecializované poradenstvo v prípade foriem zmlúv NEC. Máme preukázateľné skúsenosti ako odborníci v oblasti časti 35 nariadenia o stavebných výrobkoch.

Súdni znalci spoločnosti Gleeds sa špecializujú na nasledujúce oblasti:

 • omeškania a narušenia
 • množstvá
 • profesionálne zanedbanie povinnosti
 • zhodnocovanie strát a prispôsobenie
 • inšpekcie stavebných chýb
 • špecializované poradenstvo v prípade foriem zmlúv NEC

Prípadová štúdia 

V snahe ilustrovať zložitý prípad vážneho omeškania z hľadiska kritického plánu významného mestského projektu sme pripravili 4D animáciu. Vizuálne predstavenie scenára v rámci adjudikácie umožnilo jeho prístupnosť nevedeckému obecenstvu a viedlo k uzavretiu dohody.   

Prípadová štúdia

Pôsobili sme ako súdny znalec pre významného stavebného dodávateľa na projekte železničného násypu v Južnej Afrike a pomohli sme dosiahnuť štedré vyrovnanie vo výške niekoľkých miliónov a vyhnúť sa vyšším nákladom za arbitráciu.