Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Klienti čelia čoraz náročnejším požiadavkám na trvalú udržateľnosť, ktoré náš tím pomáha splniť najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov. Našim klientom zároveň pomáhame zužitkovať výhody plynúce z vysokej udržateľnej výkonnosti.

Dlhodobé výhody

Udržateľné budovy neprinášajú len nižšie náklady na prevádzku, ale prispievajú aj k lepšiemu zdraviu a pohode obyvateľov, podporujú udržanie zamestnancov, spokojnosť nájomníkov a pomáhajú posilniť dobré meno spoločnosti. Okrem toho máte istotu, že budova je v súlade s právnymi predpismi a/alebo finančnými požiadavkami.

Účinné hospodárenie s energiou a emisiami uhlíka

Udržateľné energetické riešenia sú základom pri znižovaní energetických nákladov budovy počas jej životnosti. Zároveň umožňujú výrazne znížiť množstvo uhlíka, ktoré budova vyprodukuje počas svojej životného cyklu.

S našou pomocou môžete dosiahnuť ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka, podporovať efektívnosť, plniť právne požiadavky a dokonca dosiahnuť príjmy z obnoviteľnej energie. Poskytujeme obchodné poradenstvo v oblasti hospodárenia s energiou a udržateľného obstarávania, ako aj v oblasti hodnoty a nákladov počas životného cyklu.

Komplexná ekologická certifikácia

Naši poradcovia vykonávajú hodnotenie hospodárnosti budov podľa medzinárodne uznávaných schém vrátane BREEAM®, CEEQUAL, LEED®, DREAM, kódexu pre udržateľné domy a SKA. Vydávame aj certifikáty o energetickej efektívnosti a energetické certifikáty vo forme štítkov.

Okrem hodnotenia ekologickej certifikácie podporujeme aj dosahovanie týchto noriem vrátane:

  • cestovných plánov,
  • príručiek pre používateľov budovy,
  • plánov hospodárenia s odpadom na pracovisku,
  • plánov kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch,
  • konzultačných plánov,
  • posúdenia účinného využívania materiálov,
  • zapojenia subdodávateľov.

Plánovanie podpory od začiatku

Počas fázy plánovania budovy poskytujeme plnú podporu, podávame reporty a ponúkame poradenstvo, ktoré sa týka rôznych otázok udržateľnosti od spotreby vody až po obstarávanie materiálu. Poskytujeme aj písomné vyjadrenia o udržateľnosti, aby sme pomohli zabezpečiť stavebné povolenie.

Prispôsobenie sa klimatickým zmenám

Pokiaľ ide o zmenu klímy, v tejto oblasti panuje všeobecná zhoda. To znamená, že budovy, ktoré sa stavajú v súčasnosti, sa budú v budúcnosti používať v iných klimatických podmienkach a v návrhu sa to musí zohľadniť. Môžeme vyhodnotiť riziko klimatických zmien vo vzťahu k vášmu terajšiemu i navrhovanému majetku a identifikovať opatrenia na podporu riadenia týchto rizík.

Dodržiavanie environmentálnych noriem

Naši poradcovia dokážu posúdiť stavebné procesy a postupy, aby potvrdili súlad s existujúcou a pripravovanou legislatívou. Pomáhame identifikovať opatrenia, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie a posilňujú zodpovednosť spoločnosti. Prostredníctvom našich certifikovaných hlavných audítorov sa môžete oboznámiť s nedávno zavedenou schémou možností úspory energie (ESOS).

Účinné využívanie materiálov

Hodnotíme návrh budovy, aby sme sa uistili, že zvolené materiály prispievajú k minimalizácii odpadu, majú malý vplyv na životné prostredie a sú zodpovedne obstarané. To zahŕňa aj metódy posudzovania s cieľom potvrdiť obsah recyklovaných častí a uhlíka.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt