Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Používame nástroje pre riadenie projektov, ktoré pomáhajú našim klientom dokončiť zložité projekty načas a v rámci rozpočtu.

Náš systém riadenia typu Stage-Gate poskytuje podrobné a presné informácie o nákladoch, výkonoch a rizikách v každej fáze projektu. Zjednodušujeme riadenie, kontrolu a reportovanie rozsahu, rozpočtu, časového plánu, rizík, zdrojov a prínosov. Týmto spôsobom riadime projekt z hľadiska kritických detailov ale aj z hľadiska globálneho pohľadu.

Zvýšená efektívnosť

Pomáhame klientom zvýšiť efektívnosť a maximalizovať návratnosť investícií tým, že poskytujeme strategický prehľad o ich projekte. Hlavnými výhodami sú:

  • znížené náklady na prípravu, zvýšenú efektívnosť a konzistentný prístup pri inovatívnych procesoch a metodológii
  • lepší odhad nákladov a nastavenie časového plánu
  • sme flexibilní a vieme sa prispôsobiť jednotlivým požiadavkám

Vďaka najmodernejším metódam a  technikám poskytujeme informácie presne pre tie rozhodnutia, ktoré poháňajú účinné riadenie projektu počas jeho celého priebehu.

Špeciálne odborné znalosti

Rozumieme klientskej štruktúre, potrebám ich portfólia, ako aj ich základnému zámeru, požiadavkám a cieľom. Poznáme ich mechanizmy plánovania, požiadavky na rozpočet a  harmonogram projektu. Pridanou hodnotou sú aj znalosti v oblasti riadenia rizík a zmenových protokolov, ako aj v oblasti hodnotového inžinierstva a reportovania.

Pomáhame klientom vytvoriť rámec pre riadenie portfólia prostredníctvom rozvoja nových alebo existujúcich hierarchických štruktúr (Work Breakdown Structures – WBS). Používame celú škálu špecializovaných nástrojov a prispôsobený softvér vrátane nášho balíka na plánovanie a odhad nákladov (PACE).

Používame tiež webové rozhranie nazvané Gleeds Space, aby sme poskytli transparentnosť a jasný záznam o činnosti na projekte. Medzi ďalšie systémy, ktoré používame je tzv. SCORE (Secure Collaborative Online Risk Evaluation), ktorý poskytuje bezpečné on-line vyhodnotenie rizík.

Podporujeme klientov v rozvoji kľúčových procesov vrátane:

  • hierarchických štruktúr činností (WBS) pre vytvorenie rámca pre riadenie portfólia
  • identifikáciu základných cieľov klienta prostredníctvom rozsahu prác a podporných dokumentov
  • poskytovania harmonogramov s potrebnou mierou prepracovanosti
  • odhadov trvania projektu, ktoré plne zodpovedajú časovým nárokom projektu
  • zoznamu rizík, ktorý poskytuje kvantitatívny a kvalitatívny odhad rizík a zmien
  • zoznamu zmien z hľadiska ich vývoja a kontroly určený na monitorovanie a vyhodnotenie  týchto zmien a prípadnú implementáciu podpory
  • správ a prehľadov o postupe, ukazovateľov časového plnenia plánu (Schedule Performance Indicators) a ukazovateľov pomeru ceny a výkonu (Cost Performance Indicators)