Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Náš prístup k riadeniu rizík pomáha tímom identifikovať a riadiť riziká súvisiace s projektom a prispieva tak k dosahovaniu úspešných výsledkov projektov. Vďaka spolupráci s tímom pri identifikovaní rizík v najskoršej možnej fáze je možné pripraviť a implementovať stratégie na efektívne zmiernenie rizík v záujme ich kontroly a aktívneho riadenia.

Vyhodnotí sa pravdepodobnosť výskytu identifikovaných rizík a ich možný vplyv na náklady a program. Každé riziko sa zaznamená do nášho riadiaceho softvéru, aby bolo možné naplánovať jednotlivé scenáre a riziká zahrnúť do mesačných reportov.

Pomoc pri identifikácii a riadení rizika

Sme ústredným členom projektového tímu, ktorý identifikuje riziká, spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami na vyhodnotení možných vplyvov a vytvárame stratégiu na riešenie každého rizika. Spravujeme zoznam rizík a organizujeme časté workshopy, aby sme zistili, ako sa riziká počas životnosti projektu menia.

Vykonávame analýzy sprievodných nákladov a rizík harmonogramu. Tento prístup bol odskúšaný v porovnaní s inými metódami a zistilo sa, že je presnejší, efektívnejší pre klienta z hľadiska času a je vďaka nemu jednoduchšie zaviesť nepretržité riadenie rizík v rámci projektového manažmentu. Zároveň nám umožňuje vykonať analýzu scenárov týkajúcich sa rozpočtu a programu a pripraviť grafické výstupy.

Pomoc pri zmierňovaní rizík

Na validáciu odhadovaného dátumu dokončenia používame programové vyhodnocovanie rizík a vyberieme a zdôrazníme riziká a činnosti, ktoré majú najväčší potenciál zapríčiniť oneskorenie projektu. Tieto informácie použije náš tím na to, aby sa zameral na skutočnú kritickú cestu projektu a vytvoril stratégie na zmiernenie rizík, ktoré pre projekt predstavujú najväčšiu hrozbu.

V prípade potreby používame náš jedinečný webový systém SCORE (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation). Systém vytvorí a riadi aktívny a inkluzívny proces na identifikáciu, vyhodnocovanie a riadenie rizika na programovej alebo projektovej úrovni. Vďaka kooperatívnemu charakteru systému majú k nemu zainteresované strany prístup kedykoľvek a kdekoľvek.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management