Momentálne sa zobrazuje obsah pre Spojené Kráľovstvo

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

V oblasti výskumu pomáhame vytvárať pracovné prostredie na svetovej úrovni, určené pre najnáročnejších vedeckých pracovníkov. Dobrú povesť v tejto oblasti sme získali vďaka tomu, že si neustále udržiavame vysokú kvalitu nami poskytovaných služieb a poradenstva, pri technicky náročnejších stavbách.

Odborné vedecké a farmaceutické skúsenosti

V minulosti sme pomohli naším klientom s realizáciou a riadením niekoľkých úspešných rekonštrukcií a nových developérskych projektov.

Pri vytváraní optimálnych riešení sa vždy usilujeme pochopiť požiadavky našich klientov vrátane logistiky, skladovej infraštruktúry, technológií a uchovávania dát, výskumu a vývoja, laboratórií, monitorovaných prostredí, administratívy a výroby.

Individuálna podpora projektov

Podporu a poradenstvo dokážeme prispôsobiť individuálne jednotlivým projektom. Naše skúsenosti s poskytovaním poradenstva a pomoci pri riadení stavieb sú viditeľné vo všetkých fázach projektu: od vzniku, cez financovanie až po konečné odovzdanie investorovi, prípadne ďalšieho operatívneho riadenia.

Prostredníctvom širokého spektra rôznych stavebných služieb, pomáhame vytvárať čisté a monitorované prostredie, ktoré je zároukou bezchybných výrobných procesov. Zaraďujeme sem procesy riadenia nákladov, projektu a verejného obstarávania, ďalej udržateľnosť, dodržanie zmluvných podmienok, ako aj dodržiavanie stanoveného harmonogramu a audit nákladov.

Celosvetové skúsenosti, lokálne vedomosti

Globálna sieť pobočiek spoločnosti Gleeds poskytuje svoje skúsenosti klientom po celom svete a priespieva tak ich k ďalšiemu rozvoju a tvorbe úspechu. Svoje tímy integrujeme do miestných komunít, čím si vytvárame blízke vzťahy s mnohými vedeckými a farmaceutickými spoločnosťami.

Our experience in the UK

We help create world-class working environments for the most demanding research professionals. We’ve won a reputation in this sector for consistently delivering high quality work and advice on technically complex buildings.

Specialist science and pharmaceutical experience

We’ve helped clients to develop and manage a wide variety of successful refurbishment and new development projects.

To create optimum solutions, we always aim to understand our clients’ requirements in depth, including logistics, warehousing infrastructure, technology and data storage, R&D facilities, laboratories, clean rooms, controlled environments, administration and production.

Tailored project support

We tailor our support and advice to suit individual projects. Our experience in providing advice and management support ranges from a project’s inception and funding, through to final delivery and further operational management.

We help provide clean and controlled environments that ensure good manufacturing processes through a wide range of construction services. These include cost and project management, procurement, sustainability, contract compliance, as well as schedule and cost audits.

Global experience, local knowledge

Gleeds’ global network of offices brings our expertise to clients throughout the world, contributing to their continuing development and success. Our teams are integrated with local communities and have close relationships with many premier science and pharmaceutical companies.

Kontaktiraj nas
Galvin Tarling

Galvin Tarling
Director, Life Science & Pharmaceuticals

Naši klienti oceňujú, že sme porozumeli ich nárokom na kvalitu a všestrannosť na konkurenčnom trhu. Poskytujeme im flexibilné nadčasové priestory, ktoré umožňujú zmenu výskumných iniciatív, vývoj produktov a produktových radov, výroby či personálneho obsadenia. Galvin Tarling, Head of Science & Pharmaceuticals